VPI: Thông qua chủ trương đảm bảo cho nghĩa vụ tín dụng của Đầu tư Văn Phú - Giảng Võ

.

Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest thông báo thông qua chủ trương đảm bảo cho nghĩa vụ tín dụng của Đầu tư Văn Phú - Giảng Võ như sau:

Nguồn: www.stockbiz.vn