LMH: Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019

.

Công ty Cổ phần Landmark Holding thông báo tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 như sau:

Nguồn: www.stockbiz.vn